CopyIcon

הפונקציה CopyIcon מעתיקה את הסמל שצוין ממודול אחר המודול הנוכחי.

(HICON CopyIcon HICON  hIcon / / לטפל סמל כדי להעתיק);
 

פרמטרים

hIcon
לטפל לסמל להעתקה.

להחזיר ערכים

אם הפונקציה מצליחה, ערך ההחזרה הוא נקודת אחיזה על הסמל כפולים.

אם הפעולה תיכשל, הערך המוחזר הוא NULL. כדי לקבל מידע שגיאות מורחב, לקרוא GetLastError.

הערות

הפונקציה CopyIcon מאפשר ליישום או ספריית קישור דינאמי (DLL) כדי לקבל משלו לטפל לסמל בבעלות מודול אחר. אם המודול מתפנה, סמל היישום עדיין תהיה אפשרות להשתמש בסמל.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

סקירה כללית של סמלים, סמל פונקציות, CopyCursor, DrawIcon, DrawIconEx