DM_GETDEFID

יישום שולח הודעה DM_GETDEFID כדי לאחזר את מזהה פקד לחצן ברירת המחדל עבור תיבת דו-שיח.

DM_GETDEFID 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

אם קיים לחצן ברירת מחדל, word הגבוהות של הערך המוחזר מכיל את הערך DC_HASDEFID ומכיל המילה נמוכה-סדר מזהה פקד. אחרת, הערך המוחזר הוא אפס.

הערות

הפונקציה DefDlgProc מעבד הודעה זו.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות דו-שיח, הודעות בתיבת דו-שיח, DefDlgProc, DM_SETDEFID

Index