הודעות בתיבת דו-שיח

ההודעות הבאות משמשות ליצירה וניהול של תיבות דו-שיח ובין פקדים בתוך תיבות דו-שיח.

DM_GETDEFID
DM_REPOSITION
DM_SETDEFID
WM_CTLCOLORDLG
WM_CTLCOLORMSGBOX
WM_ENTERIDLE
WM_GETDLGCODE
WM_INITDIALOG
WM_NEXTDLGCTL

Index