פונקציות בתיבת הדו-שיח

הפונקציות הבאות משמשות ליצירה וניהול של תיבות דו-שיח ובין פקדים בתוך תיבות דו-שיח.

CreateDialog
CreateDialogIndirect
CreateDialogIndirectParam
CreateDialogParam
DefDlgProc
DialogBox
DialogBoxIndirect
DialogBoxIndirectParam
DialogBoxParam
DialogProc
EndDialog
GetDialogBaseUnits
GetDlgCtrlID
GetDlgItem
GetDlgItemInt
GetDlgItemText
GetNextDlgGroupItem
GetNextDlgTabItem
IsDialogMessage
MapDialogRect
תיבות הודעות
MessageBoxEx
SendDlgItemMessage
SetDlgItemInt
SetDlgItemText
MessageBoxIndirect

Index