GetCursor

הפונקציה GetCursor מאחזרת את נקודת האחיזה כדי הסמן הנוכחית.

HCURSOR GetCursor(VOID) 

פרמטרים

פונקציה זו יש ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא נקודת האחיזה כדי הסמן הנוכחית. אם הסמן לא, הערך המוחזר הוא NULL.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

סקירה כללית של סמנים, פונקציות הסמן, SetCursor

Index