פונקציות נפוצות של תיבת הדו-שיח

הפונקציות הבאות נעשה עם תיבות הדו-שיח המשותפות.

ChooseColor
ChooseFont
CommDlgExtendedError
FindText
GetFileTitle
GetOpenFileName
GetSaveFileName
PageSetupDlg
PrintDlg
PrintDlgEx
החלפת טקסט תחת

ההליכים המוגדרים על-ידי יישום הוו הבאים משמשים עם תיבות הדו-שיח המשותפות.

CCHookProc
CFHookProc
FRHookProc
OFNHookProc
OFNHookProcOldStyle
PagePaintHook
PageSetupHook
PrintHookProc
SetupHookProc

Index