IPrintDialogCallback::SelectionChange

[זהו תיעוד ראשוני וניתנים לשינוי.]

הפונקציה PrintDlgEx קוראת את השיטה מתרחש כאשר המשתמש בוחר במדפסת אחרת מתוך רשימת המדפסות המותקנות בדף כללי של גליון המאפיינים של הדפסה .

HRESULT SelectionChange() 

פרמטרים

אף אחד.

להחזיר ערכים

להחזיר את S_OK כדי למנוע ביצוע פעולות ברירת המחדל שלו על-ידי הפונקציה PrintDlgEx.

להחזיר את S_FALSE כדי לאפשר PrintDlgEx לבצע פעולות ברירת המחדל שלו, הכוללים התאמות על הפריטים עותקים אסוף, טווח הדפסה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 5.0 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:לא נתמך.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על commdlg.h.

ראה גם

סקירה נפוצות על תיבת הדו-שיח ספריית, IPrintDialogCallback, PrintDlgEx

Index