CB_GETDROPPEDSTATE

יישום שולח הודעה CB_GETDROPPEDSTATE כדי לקבוע אם תיבת הרשימה של התיבה המשולבת פתוחה.

CB_GETDROPPEDSTATE wParam = 0;     / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס lParam = 0;     / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

אם תיבת הרשימה גלוי, הערך המוחזר הוא TRUE; אחרת, היא FALSE.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות משולבות, הודעות בתיבת המשולבת, CB_SHOWDROPDOWN

Index