עיבוד WM_INITDIALOG ו WM_DESTROY הודעות בתיבת דו-שיח פשוטה

בעת שימוש בתיבה משולבת בתיבת דו-שיח, עליך בדרך כלל להגיב להודעה WM_INITDIALOG על-ידי אתחול התיבה המשולבת. הדוגמה קוד ביצירת תיבת הדו-שיח איות קוראת המוגדר על-ידי היישום OpenDictionary הפונקציה כדי לטעון את המילון. לאחר מכן הוא קורא המוגדר על-ידי היישום SelectNextWord ו- InitSpellList פונקציות כדי לבחור את המילה השגויה הראשונה.

SelectNextWordבחירת המילה הבאה בפקד העריכה, מעתיק אותו אל המאגר שצוין. InitSpellListקובע האם המילה שנבחרה מופיעה במילון. אם, לא, היא מציבה את המילה בשדה הבחירה של התיבה המשולבת, מוסיף איותים המוצע לרשימת.

הפרוצדורה תיבת הדו-שיח מעבד את הודעת WM_DESTROY כדי לשחרר משאבים המוקצים את מילון בדיקת האיות.

Index