CB_FINDSTRINGEXACT

יישום שולח הודעה CB_FINDSTRINGEXACT למצוא את המחרוזת הראשונה של תיבת הרשימה התיבה המשולבת שמתאים את המחרוזת שצוינה בפרמטר lpszFind.

 CB_FINDSTRINGEXACT wParam = indexStart (WPARAM);      / / פריט לפני תחילת החיפוש lParam = lpszFind (LPARAM) (LPCSTR); / / כתובת של מחרוזת לחיפוש 

 

פרמטרים

indexStart
הערך של wParam. מציין את אינדקס מבוסס אפס של הפריט הקודם הפריט הראשון שיש לחפש. כאשר החיפוש מגיע החלק התחתון של תיבת הרשימה, היא ממשיכה מהחלק העליון של תיבת הרשימה בחזרה הפריט שצוין על-ידי הפרמטר indexStart . אם indexStart – 1, תיבת הרשימה כולה מתבצע מההתחלה.
lpszFind
הערך של lParam. המצביע למחרוזת המסתיימת ב- null כדי לחפש. מחרוזת זו יכולה להכיל שם קובץ מלא, כולל הסיומת. חפש אינה תלויית רישיות, כך מחרוזת זו יכולה להכיל כל שילוב של אותיות רישיות ואותיות קטנות.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא מבוסס אפס אינדקס של פריט תואם. אם החיפוש אינה מצליחה, היא CB_ERR.

הערות

אם אתה יוצר את התיבה המשולבת בסגנון שצוירו על-ידי הבעלים, אך ללא סגנון CBS_HASSTRINGS, מה CB_FINDSTRINGEXACT את ההודעה אינה תלויה אם היישום משתמש בסגנון CBS_SORT. אם תשתמש בסגנון CBS_SORT, WM_COMPAREITEM הודעות נשלחות אל הבעלים של התיבה המשולבת כדי לקבוע איזה פריט תואם את המחרוזת שצוינה. אם לא תשתמש בסגנון CBS_SORT, ההודעה CB_FINDSTRINGEXACT מחפש פריט ברשימה התואמת את הערך של הפרמטר lpszFind .

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות משולבות, משולבת תיבת הודעות, CB_FINDSTRING, CB_SELECTSTRING, WM_COMPAREITEM

Index