CB_SETTOPINDEX

יישום שליחת ההודעה CB_SETTOPINDEX כדי להבטיח פריט מסוים גלוי בתיבת הרשימה של תיבה משולבת. המערכת גולל את תוכן תיבת הרשימה כך הפריט שצוין מופיע בחלק העליון של תיבת הרשימה או טווח הגלילה המרבי התמלאה.

CB_SETTOPINDEX wParam = אינדקס (WPARAM);      / / אינדקס מבוסס אפס של פריט רשימת lParam = 0;             / / אינו בשימוש, חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

אינדקס
מציין את אינדקס מבוסס אפס של פריט רשימה.

להחזיר ערכים

אם ההודעה היא מוצלחת, הערך המוחזר הוא אפס.

אם ההודעה נכשל, ערך ההחזרה הוא CB_ERR.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 4.0 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות משולבות, הודעות בתיבת המשולבת, CB_GETTOPINDEX

Index