CB_GETCURSEL

יישום שולח הודעה CB_GETCURSEL כדי לאחזר את האינדקס של הפריט הנבחר כעת, אם בכלל, בתיבת הרשימה של תיבה משולבת.

CB_GETCURSEL wParam = 0;     / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס lParam = 0;     / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא מבוסס אפס האינדקס של הפריט הנבחר כעת. אם פריט לא נבחר, הוא CB_ERR.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות משולבות, משולבת תיבת הודעות, CB_SELECTSTRING, CB_SETCURSEL

Index