CB_GETCOUNT

יישום שולח הודעה CB_GETCOUNT כדי לאחזר את מספר הפריטים בתיבת הרשימה של תיבה משולבת.

CB_GETCOUNT wParam = 0;     / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס lParam = 0;     / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא מספר הפריטים בתיבת הרשימה. אם מתרחשת שגיאה, היא CB_ERR.

הערות

האינדקס הוא מבוסס אפס, כך הרוזן המוחזר הוא אחד גדול מערך האינדקס של הפריט האחרון.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות משולבות, הודעות בתיבת המשולבת

Index