פונקציות נגישות

להשתמש בפונקציות הבאות כדי ליישם תכונות נגישות:

SoundSentryProc
SystemParametersInfo

Index