נגישות מבנים

להשתמש המבנים הבאים כדי ליישם תכונות נגישות:

ACCESSTIMEOUT
מקשי סינון
חדות גבוהה
מקשי עכבר
התקני קלט טורי
זקיף צליל
מקשים דביקים
מקשים דו-מצביים

Index