COleDBRecordView::OnMove

virtual bool OnMove (UINT nIDMoveCommand );

Dönüş değeri

Taşıma başarılı olduysa, sıfır; taşıma isteği reddedildi, aksi takdirde 0.

Parametreleri

nIDMoveCommand

Aşağıdaki standart komut kimliği değerlerden:

Açıklamalar

Satır kümesi farklı bir kayda gider ve kayıt görünümü denetimleri alanlarını görüntülemek için bu üye işlevini çağırın. Varsayılan uygulama uygun çağrı taşıma üye işlevi kayıt görünümle ilişkili CRowset nesne.

Kullanıcı kayıt görünümü değişti varsayılan olarak, OnMove veri kaynağındaki geçerli kaydı güncelleştirir.

AppWizard, ilk kayıt, son kaydı, sonraki kayıt ve önceki kayıt menü öğeleri menü kaynak oluşturur. Yuvalanabilir araç seçeneği seçerseniz, AppWizard da karşılık gelen bu komutları için düğmelerle bir araç çubuğu oluşturur.

Gönderilen son kaydı recordset'te taşırsanız, kayıt görünümü son kaydı görüntülemeye devam eder. İlk kaydının geriye doğru taşırsanız, ilk kaydı görüntülemek kayıt görünümü devam ediyor.

COleDBRecordView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index