CHtmlView::Create

virtu&al bool Create(LPCTSTR lpszClassName, LPCTSTR lpszWindowName, DWORD dwStyle, const RECTamp;rectCWnd *pParentWndUINTnIDCCreateContext *pContext = NULL );

Parametreleri

lpszClassName

Windows sınıf adlarını bir boşlukla sonlandırılmış karakter dizesini işaret eder. Sınıf adı, AfxRegisterWndClass genel işlevi veya RegisterClass Windows işlevi ile kayıtlı herhangi bir ad olabilir. null, kullanıyorsa, önceden tanımlanmış varsayılan CFrameWnd öznitelikleri.

lpszWindowName

Pencere adı temsil eden bir karakter biten dize noktaları.

dwStyle

Pencere stil özniteliklerini belirtir. Varsayılan olarak, WS_VISIBLE ve WS_CHILD Windows stilleri ayarlama.

rect

Başvuru bir pencere konumu ve boyutu belirtme rect yapısı. Windows yeni pencere konumu ve boyutu belirtmek rectDefault değerini verir.

pParentWnd

Bir işaretçi denetimin üst pencere.

nID

Görünüm ID numarası. AFX_IDW_PANE_FIRST için varsayılan olarak ayarla.

pContext

Bir CCreateContextiçin bir işaretçi. null varsayılan.

Açıklamalar

Internet Explorer WebBrowser denetimi veya kapsayıcı yürütülebilir oluşturmak için bu üye işlev çağrısı.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index