COleInsertDialog sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_io Bir yapı türü iletişim kutusu davranışını denetleyen OLEUIINSERTOBJECT.

İnşaat

COleInsertDialog Bir COleInsertDialog nesnesi oluşturur.

İşlemleri ve özellikleri

DoModal Ole Nesne Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
CreateItem İletişim kutusunda seçili öğe oluşturur.
GetSelectionType Seçilen nesnenin türünü döndürür.
GetClassID Seçilen maddeyle ilişkili CLSID değerini döndürür.
GetDrawAspect Öğe simgesi olarak çizip çizmemeyi söyler.
GetIconicMetafile Bu madde ikonik formla ilişkili meta dosyası için bir tanıtıcı döndürür.
GetPathName İletişim kutusunda seçilen dosyanın tam yolunu döndürür.

COleInsertDialog genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index