COleDropSource::GiveFeedback

sanal scode GiveFeedback ( dropeffect dropEffect );

Dönüş değeri

Sürükleme, dragdrop_s_usedefaultcursors , değilse noerror ediyor döndürür.

Parametreleri

dropEffect

Bir damla ile seçili verileri bu noktada oluşursa kullanıcı görüntülemek istediğiniz efekti, genellikle ne gösteren ne olacak. Genellikle, CView::OnDragEnter ya da CView::OnDragOveren son çağrı tarafından döndürülen değeri budur. Bir ya da birkaçını olabilir

Açıklamalar

Çerçeve tarafından COleDropTarget::OnDragOver ya da COleDropTarget::DragEnterçağrıldıktan sonra denir. Bu işlev hakkında ne olurdu bir damla bu noktada ortaya çıktıysa kullanıcı geribildirim sağlamak için geçersiz kılar. Varsayılan uygulama ole varsayılan imleçleri kullanır. Sürükle ve bırak işlemleri hakkında daha fazla bilgi için ole, kullanma makalesine bakın sürükle ve bırak (ole) Visual c++ programlama Kılavuzu.

Daha fazla bilgi için bkz: IDropSource::GiveFeedback, IDropTarget::DragOver, ve IDropTarget::DragEnter ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDropSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CView::OnDragEnter, CView::OnDragOver

Index