COleDocument::AddItem

sanal void AddItem ( CDocItem * pItem );

Parametreleri

pItem

Eklenen belge öğesi için işaretçi.

Açıklamalar

Belgeye bir öğeyi eklemek için bu işlevini çağırın. İşaretçi belge kabul COleClientItem ya da COleServerItem Oluşturucu tarafından çağrıldığında işlev açıkça çağrı gerekmez.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocItem, COleDocument::RemoveItem, COleServerItem::COleServerItem, COleClientItem::COleClientItem

Index