COleDispatchDriver sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_bAutoRelease ReleaseDispatch ya da nesne yıkım sırasında IDispatch serbest belirtir.
m_lpDispatch Bu COleDispatchDriver için ekli IDispatch arabirimi işaretçisi gösterir.

İnşaat

COleDispatchDriver Bir COleDispatchDriver nesnesi oluşturur.

İşlemleri

CreateDispatch Bir IDispatch bağlantı oluşturur ve bu COleDispatchDriver nesnesi ekler.
AttachDispatch COleDispatchDriver nesnesine bir IDispatch bağlantısı ekler.
DetachDispatch Bir IDispatch bağlantıyı bırakmadan ayırır.
ReleaseDispatch Bir IDispatch bağlantısı bültenleri.
InvokeHelper Otomasyon yöntemleri çağırmak için yardımcı.
SetProperty Bir otomasyon özelliğini ayarlar.
GetProperty Bir otomasyon mülkiyet alır.

COleDispatchDriver ge&nel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index