COleDispatchDriver::GetProperty

void GetProperty ( DISPID dwDispID, vartype vtProp, void * pvProp ) const;

Parametreleri

dwDispID

Alınacak özelliği tanımlar. Bu değer genellikle ClassWizard tarafından sağlanan.

vtProp

Alınacak özelliği belirtir. Olası değerler için COleDispatchDriver::InvokeHelper için açıklamalar bölümüne bakın.

pvProp

Özellik değerini alacak değişkeni adresi. VtProp tarafından belirtilen türü eşleşmelidir.

Açıklamalar

DwDispID tarafından belirtilen nesne özelliği alır.

COleDispatchDriver ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchDriver::InvokeHelper, COleDispatchDriver::SetProperty

Index