COleDataSource::DelayRenderData

void DelayRenderData ( CLIPFORMAT cfFormat, lpformatetc lpFormatEtc = boş );

Parametreleri

cfFormat

Verileri önerilecek olan Pano biçimi. Bu parametre bir önceden tanımlanmış Pano biçimleri ya da yerel Windows tarafından döndürülen değeri olabilir RegisterClipboardFormat işlevi.

lpFormatEtc

İşaret eden bir veri olduğu önerilecek biçimde açıklayan formatetc yapısı. CfFormattarafından belirtilen Pano biçimi ötesinde ek biçim bilgisini belirtmek istiyorsanız, bu parametre için bir değer girin. formatetc yapısı diğer alanlar için varsayılan değerler nullise kullanılır.

Açıklamalar

Veri aktarım işlemleri sırasında veri sunulmaktadır biçim belirtmek için bu işlevini çağırın. Bu işlev, ertelenmiş oluşturma, böylece veriler hemen sağlanan kullanarak verileri sağlar. OnRenderData veya OnRenderGlobalData üye işlevi veri istemesine denir.

CFile nesnesi aracılığıyla veri sağlamak için kullanmayacaksanız, bu işlevi kullanın. CFile nesnesi aracılığıyla veri sağlamak için kullanacaksanız, DelayRenderFileData üye işlevini çağırın. mfc tarafından işlenen gibi daha fazla bilgi için gecikmeli işleme, makaleye bakın veri nesneleri ve veri kaynakları: manipülasyon Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Hemen işleme kullanmak için CacheData veya CacheGlobalData üye işlevini çağırın.

Daha fazla bilgi için bkz: formatetc yapısı içinde ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

Daha fazla bilgi için bkz: RegisterClipboardFormat Win32 belgelerinde.

COleDataSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataSource::CacheData, COleDataSource::CacheGlobalData, COleDataSource::DelayRenderFileData, COleDataSource::OnRenderData, COleDataSource::OnRenderGlobalData

Index