COleDataObject sınıf üyeleri

İnşaat

COleDataObject Bir COleDataObject nesnesi oluşturur.

İşlemleri

AttachClipboard Pano'daki veri nesnesi ekler.
IsDataAvailable Veri belirli bir biçimde kullanılıp kullanılmadığını denetler.
GetData Belirtilen biçimde bağlı ole veri nesnesi kopyalar verileri.
GetFileData CFile işaretçisi belirtilen biçimde bağlı ole veri nesnesine kopyalar verileri.
GetGlobalData Belirtilen biçimde bir hglobal bağlı ole veri nesnesine kopyalar verileri.
BeginEnumFormats Bir ya da daha sonraki GetNextFormat aramalar için hazırlar.
GetNextFormat Sonraki veri biçemini döndürür.
Ekle COleDataObject için belirtilen veri nesnesini ekler.
Sürüm Ayırır ve ilişkili IDataObject'i nesnesinin bültenleri.
Ayır İlişkili IDataObject'i nesnesini çıkarır.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index