COleDataObject::GetFileData

CFile * GetFileData ( CLIPFORMAT cfFormat, lpformatetc lpFormatEtc = boş );

Dönüş değeri

İşaretçiyi yeni CFile ya da CFile-başarılı olursa; verileri içeren nesne elde Aksi takdirde null.

Parametreleri

cfFormat

Veri döndürülecek olan biçimi. Bu parametre bir önceden tanımlanmış Pano biçimleri ya da yerel Windows tarafından döndürülen değeri olabilir RegisterClipboardFormat işlevi.

lpFormatEtc

İşaret eden bir veri olduğu iade edilecek biçimde açıklayan formatetc yapısı. CfFormattarafından belirtilen Pano biçimi ötesinde ek biçim bilgisini belirtmek istiyorsanız, bu parametre için bir değer girin. formatetc yapısı diğer alanlar için varsayılan değerler nullise kullanılır.

Açıklamalar

Bir CFile ya da CFileoluşturmak için bu işlev çağrısı-nesne türetilen ve CFile işaretçisi belirtilen biçimde veri almak için. Veriler depolanır orta bağlı olarak, dönüş değeri işaret gerçek türü olabilir, CFile, CSharedFileveya COleStreamFile.

&Notnbsp;  Bu işlevin dönüş değeri erişilen CFile nesnesini çağıran tarafından aittir. Arayanın silebilir böylece dosyayı kapatmadan CFile nesnesini ve.

Daha fazla bilgi için bkz: formatetc ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

Daha fazla bilgi için bkz: RegisterClipboardFormat Win32 belgelerinde.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject::GetData, COleDataObject::GetGlobalData, COleDataObject::IsDataAvailable

Index