COleDataObject::BeginEnumFormats

void BeginEnumFormats ( );

Açıklamalar

Öğe listesinden veri biçimlerinin bir listesini almak için sonraki aramalar için GetNextFormat hazırlamak için bu işlev çağrısı.

BeginEnumFormatsçağrısı sonra bu veri nesnesi tarafından desteklenen ilk biçimi konumuna depolanır. GetNextFormat art arda gelen çağrıları veri nesnesinde kullanılabilir biçimler listesinde Numaralandırılacak.

Belirli bir biçimde verilerin kullanılabilirliğini denetlemek için COleDataObject::IsDataAvailable kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz: IDataObject::EnumFormatEtc ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleDataObject::Get&NextFormat, COleDataObject::IsDataAvailable

Index