COleControl::ThrowError

void ThrowError ( scode sc, UINT nDescriptionID, UINT nHelpID = -1 );

void ThrowError ( scode sc, lpctstr pszDescription = null, UINT nHelpID = 0 );

Parametreleri

sc

Durum kodu bildirilecek değeri. Olası kodları&nın tam listesi için bkz: articlenbsp; ActiveX denetimleri: İleri Konular Visual c++ Programcı Kılavuzu.

nDescriptionID

Bildirilecek özel durum dizesi kaynak kimliği.

nHelpID

Konu üzerinde bildirilecek Yardım kimliği.

pszDescription

İstisnanın bildirilmesi için bir açıklama içeren bir dize.

Açıklamalar

Hata kontrol oluşumunu sinyal bu işlevini çağırın. Bu işlev yalnızca gelen Get ya da Set işlev içinde bir ole özellik ya da bir ole Otomasyon yönteminin uygulanması için çağrılmalıdır. Diğer zamanlarda oluşan hataları bildirmek gerekiyorsa, stok hata olay ateş.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::FireError, COleControl::DisplayError

Index