COleControl::OnGetViewExtent

virtual bool OnGetViewExtent ( dword dwDrawAspect uzun lIndexAsInteger, DVTARGETDEVICE * ptd, LPSIZEL lpsizel );

Dönüş değeri

Ölçüde bilgi başarıyla döndürülürse sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

dwDrawAspect

Hangi form veya nesne boy açıklayan dword belirtir. Geçerli değerler numaralandırma alınır dvaspect ya da DVASPECT2.

lindexasinteger

İlgi nesnesi kısmı. Şu anda sadece –1 geçerlidir.

ptd

Puan DVTARGETDEVICE yapısı için nesnenin boyutunu iade hedef aygıt tanımlama.

lpsizel

Burada nesnenin boyutu döndürülür konumu işaret.

Açıklamalar

Bir kapsayıcının yanıt çerçevesinde tarafından çağrılan IViewObject2::GetExtent isteği. Kontrol iki taramalı çizim kullanır ve, opak ve saydam bölümleri farklı boyutları varsa bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnGetViewRect

Index