COleClientItem::GetExtent

bool GetExtent ( LPSIZE lpSize, dvaspect nDrawAspect = (dvaspect)-1 );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; ole öğesi boşsa 0.

Parametreleri

lpSize

Bir boyut yapısı veya boyut bilgileri alacak CSize nesnesi işaretçisi.

nDrawAspect

Alınacak olan sınırları vardır ole madde yönünü belirtir. Olası değerler için bkz: SetDrawAspect.

Açıklamalar

Ole öğenin boyutunu almak için bu işlev çağrısı.

Sunucu uygulaması Microsoft Foundation Class Library kullanılarak yazılmışsa, bu işlevin çağrılması için ilgili COleServerItem nesnesinin OnGetExtent üye işlevi neden olur. Alınan boyutu son SetExtent üye işlevi tarafından ayarlanan boyut farklı olabilir olduğunu unutmayın; SetExtent tarafından belirtilen boyutta bir öneri olarak kabul edilir. Boyutlar MM_HIMETRIC birimleridir.

&Notnbsp;GetExtent , OnChangegibi bir ole işleyici işlenmesi sırasında arama yapın. GetCachedExtent çağırın.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleObject::GetExtent ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::SetExtent, COleClientItem::GetCachedExtent, COleServerItem::OnGetExtent

Index