CObList::RemoveAll

void RemoveAll ( );

Açıklamalar

Bu listedeki tüm öğeleri kaldırır ve ilişkili CObList belleği boşaltır. Liste zaten boş ise hiçbir hata üretilir.

Bir CObListöğeleri kaldırdığınızda nesne işaretçisi listesinden kaldırın. Nesneleri silmek için sizin sorumluluğunuzdadır.

Örnek

CObList listesi;
Kafes * pa1;
Kafes * pa2;
assert (liste.IsEmpty()); / / Yes it's.
liste.AddHead (pa1 ye&ni kafes (21) =);
liste.AddHead (pa2 yeni CAge (40) =); / / Şimdi listesini içerir (40, 21).
assert (! listesi.IsEmpty()); / / Hayır o değil.
liste.RemoveAll(); / / CAge'nın değildir yok.
assert (liste.IsEmpty()); / / Yes it's.
Sil pa1; nbsp;    / / Şimdi kafes nesneleri silmek.
PA2 silme

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index