CMonthCalCtrl::SetCurSel

bool SetCurSel (const COleD&ateTimeamp;refDateTime );

bool SetCurSel (const CTime&refDateTime );

bool SetCurSel (const LPSYSTEMTIME pDateTime );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

refDateTime

Seçili aylık takvim denetiminin gösteren bir COleDateTime veya CTime nesnesine bir başvuru.

pDateTime

İşaretçi bir geçerli seçimi olarak ayarlamak için tarih içeren bir SYSTEMTIME yapısı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_setcursel,.

MFC'ın uygulamasında SetCurSel, bir COleDateTime kullanımı, CTime kullanımı veya bir SYSTEMTIME yapısı kullanım belirtebilirsiniz.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::GetCurSel

Index