CMenu::MeasureItem

sanal void MeasureItem ( LPMEASUREITEMSTRUCT lpMeasureItemStruct );

Parametreleri

lpMeasureItemStruct

MEASUREITEMSTRUCT yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Sahip çizim tarzı bir menü oluşturulurken çerçeve tarafından denir. Varsayılan olarak, bu üye işlev hiçbir şey yok. Bu üye işlevi geçersiz kılabilir ve menünün boyutları Windows'a bildirmek için MEASUREITEMSTRUCT yapısında doldurun.

CWnd::OnMeasureItem MEASUREITEMSTRUCT yapı tanımı için bkz.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index