CMenu::DrawItem

sanal void DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametreleri

lpDrawItemStruct

Gerekli çizim türü hakkında bilgi içeren bir DRAWITEMSTRUCT yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Bir sahibi çizilmiş menü değişikliklerini görsel yönünü zaman çerçevesi tarafından çağrıldı. DRAWITEMSTRUCT yapısı itemAction üyesi yapılması için çizim eylemi tanımlar. Sahip çizim CMenu nesne çizim uygulamak için bu üye işlevi geçersiz. Uygulama tüm grafik aygıt arabirimi (GDI) nesne seçili lpDrawItemStruct önce bu üye işlevi sona erdirilmesi sağlanan görüntü içeriği geri yüklemelisiniz.

CWnd::OnDrawItem DRAWITEMSTRUCT yapı tanımı için bkz.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index