CListCtrl::SetItemState

bool SetItemState ( int nItem, LVITEM * pItem );

bool SetItemState ( int nItem, UINT nState, UINT nMask );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

nItem

Ayarlamak için durumu olan öğenin dizini.

pItem

Adres, bir LVITEM yapısı, Platform sdkiçinde açıklandığı gibi. Yapının stateMask üye değiştirmek için hangi durum bitlerini belirtir ve yapının durumu üye bu bit yeni değerlerini içerir. Diğer üyeler dikkate alınmaz.

nState

Durum Bitleri için yeni değerler.

nMask

Maskesini değiştirmek için hangi durumu bit belirtme.

Açıklamalar

Öğe içindeki bir liste görünüm denetimi durumunu değiştirir.

Maddesinin "devlet" maddenin kullanılabilirliğini belirler, kullanıcı eylemleri gösterir ya da başka türlü öğenin durumunu yansıtan bir değerdir. Liste Görünümü denetimi, kullanıcı bir öğeyi seçtiğinde gibi bazı durum bitleri değiştirir. Uygulama diğer durum bitleri madde gizlemek veya devre dışı bırakmak veya bir kaplama veya devlet resmini belirtmek için değişebilir.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::GetItemState

Index