CListCtrl::InsertColumn

int InsertColumn ( int nCol, const lvcolumn * pColumn );

int InsertColumn (int nCol, lpctstr lpszColumnHeading, int nFormat lvcfmt_left, int = nWidth -1, int = nSubItem = -1);

Dönüş değeri

Başarılı olursa yeni bir sütun veya aksi -1.

Parametreleri

nCol

Yeni sütun dizini.

pColumn

Yeni sütun özniteliklerini içeren bir lvcolumn yapısını adresi.

lpszColumnHeading

Sütun başlık içeren bir dize adresi.

nFormat

Sütunun hizalamasını belirten bir tamsayı. Bu değerlerden biri olabilir: lvcfmt_left, LVCFMT_RIGHTveya lvcfmt_center.

nWidth

Sütunun piksel cinsinden genişliği. Bu parametre -1 ise, sütun genişliği ayarlı değil.

nSubItem

Dizin sütun ile ilişkili alt öğesi. Bu parametre -1 no AltÖğe sütunu ile associatied ise,.

Açıklamalar

Bir liste görünüm denetimi yeni bir sütun ekler.

lvcolumn yapısı rapor görünümünde sütun özniteliklerini içerir. Bir sütun hakkında bilgi almak için de kullanılır. Bu yapı Platform SDK'da açıklanan.

CListCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl::DeleteColumn

Index