CListBox::MeasureItem

sanal void MeasureItem ( LPMEASUREITEMSTRUCT lpMeasureItemStruct );

Parametreleri

lpMeasureItemStruct

MEASUREITEMSTRUCT yapısı uzun bir işaretçi.

Açıklamalar

Sahip çizim tarzı ile bir liste kutusu oluşturulduğunda çerçeve tarafından adlandırılan.

Varsayılan olarak, bu üye işlev hiçbir şey yok. Bu üye işlevi geçersiz kılabilir ve liste kutusu boyutları Windows'a bildirmek için MEASUREITEMSTRUCT yapısında doldurun. Liste kutusunu LBS_OWNERDRAWVARIABLE stil oluşturduysanız, çerçeve liste kutusundaki her öğe için bu üye işlevini çağırır. Aksi takdirde, bu üyeye yalnızca bir kez denir.

CWnd SubclassDlgItem üye işlevi ile oluşturulmuş bir sahibi tarafından çizilen liste kutusunda LBS_OWNERDRAWFIXED stil kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Teknik Not 14 tartışma.

CWnd::OnMeasureItem . MEASUREITEMSTRUCT yapı tanımı için bkz.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListBox::CompareItem, CWnd::OnMeasureItem, CListBox::DrawItem, CListBox::DeleteItem

Index