CListBox::FindString

int FINDSTRING ( int nStartAfter, lpctstr lpszItem ) const;

Dönüş değeri

Eşleşen öğe veya arama başarısız oldu, lb_err sıfır tabanlı dizin.

Parametreleri

nStartAfter

Aranacak ilk öğeden önce öğeyi sıfır tabanlı dizin içerir. Arama listesi kutusunun altında ulaştığında, liste kutusunun üstünden geri nStartAftertarafından belirtilen maddenin sürdürür. NStartAfter –1 ise, tüm liste kutusunu baştan aranır.

lpszItem

Arama önekini içeren boş sonlandırılmış dize işaret eder. Arama durumunda bağımsız, yani bu dize herhangi bir birleşimi büyük ve küçük harfler içerebilir.

Açıklamalar

Bir liste kutusu liste kutusu seçimi değiştirmeden Belirtilen öneki içeren Birinci dizeyi bulur. Bulmak ve bir dize seçmek için SelectString üye işlevini kullanın.

CListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CListBox::SelectString, CListBox::AddString, CListBox::InsertString, LB_FINDSTRING

Index