CInternetSession::SetCookie

static bool SetCookie (LPCTSTR pstrUrl, lpctstr pstrCookieName, lpctstr pstrCookieData );

Dönüş değeri

Gerçek başarılı olursa, veya false dördürür. Belirli bir hata kodu almak için arama GetLastError.

Parametreleri

pstrUrl

Çerez ayarlanmalıdır URL'yi belirtir bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi.

pstrCookieName

Tanımlama bilgisinin adını içeren bir dize işaretçisi.

pstrCookieData

Url ile ilişkilendirmek için gerçek dize verileri içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi InternetSetCookie,.

Ayrıca bkz: CInternetSession::GetCookieLength, CInternetSession::GetCookie

Index