CFrameWnd::LoadAccelTable

bool LoadAccelTable ( lpctstr lpszResourceName );

Dönüş değeri

Sıfır Hızlandırıcı tablosu başarıyla yüklendiyse; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpszResourceName

Hızlandırıcı kaynağın adını tanımlar. Kaynak bir tamsayı Kimliğiyle tanımlanır MAKEINTRESOURCE kullanın.

Açıklamalar

Belirtilen Hızlandırıcı tablosunu yüklemek için arayın. Bir defada yalnızca bir tablo yüklenebilir.

Uygulama sonlandırıldığında kaynaklardan yüklenmiş Hızlandırıcı tabloları otomatik olarak serbest.

Çerçeve penceresi oluşturmak için LoadFrame çağırırsanız, çerçeve bir Hızlandırıcı Tablo menü ve simgesi kaynakları birlikte yükler ve bu üye işlevi bir sonraki çağrı sonra gereksiz.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFrameWnd::LoadFrame, :: LoadAccelerators

Index