CFontHolder sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_pFont CFontHolder nesnesinin IFont arayüzü için bir işaretçi.

İnşaat ve yıkım

CFontHolder Bir CFontHolder nesnesi oluşturur.

İşlemleri

GetFontDispatch Fontun IDispatch arabirimini döndürür.
GetDisplayString Bir kapsayıcının özellik tarayıcısında görüntülenen dize alır.
GetFontHandle Bir Windows yazı tipi için bir tanıtıcı döndürür.
InitializeFont Bir CFontHolder nesnesi başlatır.
ReleaseFont CFontHolder nesnesinin IFont ve IFontNotification arabirimleri bağlantısını keser.
Seçin Bir yazı tipi kaynağı bir aygıt içeriğini seçer.
SetFont IFont arabirim CFontHolder nesne bağlanır.

CFontHolder genel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index