CDocTemplate

CDocTemplate belge şablonları temel işlevselliğini tanımlayan bir soyut temel sınıf olduğunu. Genellikle uygulamanızın InitInstance işlevi uygulamasında bir veya daha fazla belge şablonları oluşturun. Bir belge şablonunu üç sınıf türü arasındaki ilişkileri tanımlar:

Uygulamanızın desteklediği belge her türünde bir belge şablonu vardır. Örneğin, uygulamanız, elektronik tablolar ve metin belgeleri destekliyorsa, uygulama iki belge şablonu nesnesi vardır. Her belge şablonu oluşturma ve yönetme, türünün tüm belgeleri sorumlu.

Belge şablonu belge görünümü ve kare pencere sınıflarını CRuntimeClass nesneleri için işaretçiler depolar. Bu CRuntimeClass nesneleri, belge şablonu oluştururken belirtilir.

Belge şablonu belge türünü (örneğin, menü, simge ya da Hızlandırıcı tablo kaynakları) ile kullanılan kaynakları kimliğini içerir. Belge şablonu da kendi belge türü hakkında ek bilgi içeren dizeleri vardır. Bu belge türünü (örneğin, "çalışma") ve dosya uzantısı (örneğin, ".xls") adını içerir. İsteğe bağlı olarak, uygulamanın kullanıcı arabirimi, Windows Dosya Yöneticisi'ni ve nesne bağlama ve katıştırma (ole) desteği tarafından kullanılan diğer dizeleri içerebilir.

Uygulamanız bir ole kapsayıcı ve/veya sunucu ise, belge şablonu da yerinde etkinleştirme sırasında kullanılan menü kimliğini tanımlar. Uygulama ole sunucusu ise, belge şablonu yerinde etkinleştirme sırasında kullanılan menü ve araç çubuğu kimliğini tanımlar. SetContainerInfo ve SetServerInfo arayarak bu ek ole kaynak belirtin.

CDocTemplate soyut bir sınıf olduğundan, sınıf doğrudan kullanamazsınız. Normal bir uygulama iki CDocTemplatebirini kullanır-türetilmiş sınıfları Microsoft Foundation Class Library tarafından sağlanan: SDI uygulayan, CSingleDocTemplateve MDI uygulayan CMultiDocTemplate,. Bu sınıfların daha fazla bilgi için bkz: belge şablonları kullanma hakkında.

Uygulamanızın SDI veya MDI temelde farklı bir kullanıcı arabirimi paradigma gerektiriyorsa, kendi sınıf CDocTemplate elde edebilirsiniz.

CDocTemplateile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Belge şablonları ve belge/görünüm oluşturma işlemi Visual c++ programlama Kılavuzu.

# lt;afxwin.h> dahil;

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek chkbook

Ayrıca bkz: CSingleDocTemplate, CMultiDocTemplate, CDocument, CView, CScrollView, CEditView, CFormView, CFrameWnd, CMDIChildWnd

Index