CDocTemplate::SetContainerInfo

void SetContainerInfo ( UINT nIDOleInPlaceContainer );

Parametreleri

nIDOleInPlaceContainer

Katıştırılmış bir nesne etkinleştirildiğinde kullanılan kaynakları Kımlığı.

Açıklamalar

Ole 2 nesneyi yerinde etkin olduğunda kullanılacak kaynakları ayarlamak için bu işlevini çağırın. Bu kaynaklar, menüler ve Hızlandırıcı tablolar içerebilir. Bu işlev genellikle uygulamanızın CWinApp::InitInstance fonksiyonu denir.

NIDOleInPlaceContainer ile ilişkili menüyü aktif yerinde öğeyi birleştirme menüsü ile konteyner uygulaması Menü ayırıcı içerir. Sunucu ve konteyner menüleri birleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı menü ve kaynakları (ole) Visual c++ programlama Kılavuzu.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate::SetServerInfo, CWinApp::InitInstance, CMultiDocTemplate::CMultiDocTemplate

Index