CDocObjectServer::OnActivateView

sanal hresult OnActivateView ( );

Dönüş değeri

Bir hata veya uyarı değerini döndürür. Varsayılan olarak, noerror verir Eğer başarılı; Aksi takdirde, E_FAIL.

Açıklamalar

DocObject görüntülemek için bu işlevini çağırın. Bu işlev bir yerinde çerçeve penceresi oluşturur, kaydırma çubukları görünümde çizer, ayarlar sunucu kapsayıcısı ile paylaşır, çerçeve denetimleri ekler, etkin nesneyi ayarlar sonra nihayet yerinde çerçeve penceresi gösterilir ve odağı ayarlar menüleri.

CDocObjectServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocObjectServer::OnApplyViewState

Index