CDockState sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_arrBarInfo İşaretçiler saklı dizi dock durum bilgileri ile her denetim çubuğu için tek bir giriş.

İnşaat

CDockState Bir CDockState nesnesi oluşturur.

İşlemleri

Açık Stok durumu bilgileri temizler.
GetVersion Depolanan sürüm numarasını alır çubuk devlet.
LoadState Bilgilerini kayıt defterinden alır devlet veya.INI dosyası.
SaveState Durum bilgilerini kayıt defteri veya INI dosyasına kaydeder.

CDockState ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index