CDocItem sınıf üyeleri

İşlemleri

GetDocument Öğeyi içeren belgeyi döndürür.

Overridables

EBOŞSA Öğe bilgileri içerip içermediğini belirler.

CDocItem ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index