CDocItem

CDocItem belgenin veri bileşenleri olan belge öğeleri için taban sınıftır. CDocItem nesneleri, hem istemci hem de sunucu belgeleri ole öğeleri göstermek için kullanılır.

Daha fazla bilgi için bkz: makale kaplar: kapsayıcı uygulama Visual c++ Programcı Kılavuzu.

# include lt;afxole.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocument, COleServerItem, COleClientItem

Index