CDC::SetPolyFillMode

int SetPolyFillMode ( int nPolyFillMode );

Dönüş değeri

Önceki doldurma modu, başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nPolyFillMode

Yeni dolgu modunu belirtir. Bu değer, alternatif ya da sarmaolabilir. Pencerelerinde ayarlanan varsayılan modu alternatif olarak.

Açıklamalar

Çokgen doldurma modu ayarlar.

Çokgen doldurma modu alternatifolarak sistem arasındaki her tarama satırı yüzüne tek sayılı ve çift numaralı çokgen alanı doldurur. Yani, sistem alanı arasında birinci ve ikinci tarafı, üçüncü ve dördüncü yan ve benzerleri arasında doldurur. Bu modu varsayılan moddur.

Çokgen doldurma modu sarmaolduğunda, sistem içinde bir alanı doldurmak belirlemek için bir rakam çizilmiş yön kullanır. Bir çokgen her satırı kesiminde bir saat yönünde veya saat yönünün tersine bir çizilir. Her bir rakamın dışarıya kapalı bir alandan çizilen hayali bir çizgi yönünde çizgi parçasının geçer, bir sayısı artırılır. Satır bir yönünün çizgi parçasının geçerken indirildiği sayısıdır. Alan satır rakam dışına ulaştığında sayımı sıfırdan farklı ise doldurulur.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetPolyFillMode, CDC::PolyPolygon, :: SetPolyFillMode

Index