CDatabase::GetConnect

const CString& GetConnect ( ) const;

Dönüş değeri

OpenEx ya da Açık olarak bağlantı dizesini içeren bir CString const başvurusu; Aksi halde, boş bir dize.

Açıklamalar

OpenEx veya CDatabase nesnesi bir veri kaynağına bağlı Açık çağrı sırasında kullanılan bağlantı dizesini almak için bu üye işlev çağrısı.

CDatabase::Open nasıl bağlantı dizesi oluşturulan bir açıklama için bkz.

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open

Index