CDaoTableDef::Open

virtual void Aç (lpctstr lpszName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszName

Bir tablonun adını belirten bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlevi bir tabledef açmak için daha önce veritabanına kaydedilen arama TableDef'ın koleksiyonu 's.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::IsOpen, CDaoTableDef::Create, CDaoTableDef::Close

Index