CDaoRecordset::SetFieldValueNull

void SetFieldValueNull (kısa nIndex );
throw (CDaoException, CMemoryException);

void SetFieldValueNull (lpctstr lpszName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

nIndex

 Tarafından sıfır tabanlı dizin araması kayıt kümesindeki alan dizini.

lpszName

Arama adı kayıt, alan adı.

Açıklamalar

Alanın Null değerine ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. c++ null Is not Null, yani, Veritabanı terminolojisinde, aynı "hiçbir değere sahip."

Kayıt alan değiş tokuşu hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao kaydın alan Exchange (dfx) ve dao kayıt kümesi: kayıtlarını dinamik olarak bağlama Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için bkz: "Field nesnesi" ve "Değer özelliği" dao Yardım konuları.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::SetFieldValue

Index